.פונקציה זו מאפשרת לך להזין באופן אוטומטי את האירוע ביומן האישי שלך. אם תלחץ על אחד היומנים המפורטים להלן, רשום על לוח השנה נעשה באופן אוטומטי

:בחר את לוח השנה האישי שלך מהרשימה הבאה