תקנון אתר EVENTIM

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת EVENTIM

תקנון ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת EVENTIM. אנא קראו בעיון ובקפידה את הוראות תקנון זה. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג במוקד ההזמנות הטלפוני ובאתר האינטרנט של C T S EVENTIM ISRAEL Ltd (להלן: "Eventim"). התקנון יחול על כל הנכנס לאתר זה, על כל מחזיק כרטיס ועל כל פונה אל מוקד ההזמנות הטלפוני. באתר EVENTIM תוכלו למצוא כרטיסים למופעים שונים, כגון מופעי מוסיקה, המתקיימים בארץ ובחו"ל. תקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר בתקנון הינו למען הנוחות בלבד. בתקנון זה, יחיד משמע גם רבים, על פי העניין. כל המחירים כוללים מע"מ (ככל שעל פי הדין חל מע"מ על העסקה), אלא אם צויין במפורש אחרת. המחירים אינם כוללים עמלות. לכל מחיר תתווספ/נה עמלה/ות, בהתאם להזמנה, כמפורט בתקנון זה.

פרשנות ותנאים כלליים


"אירוע" בתקנון זה – כל אירוע המופיע באתר.
"משתמש" בתקנון זה – כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.
"הרוכש" – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.
"המחזיק בכרטיס" – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש. משתמש שאינו מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, לא יוכל לעשות שימוש באתר. בעצם שימושך באתר הנך מאשר כי קראת את התקנון בעיון ובקפידה, ואתה מסכים לתנאיו ומודע לכך שאלה יחייבו אותך. הכותרות בתקנון זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ו/או לכל צורך אחר. בכל מקום בתקנון זה בו מצוין כי אין אחריות לEVENTIM – יראו הוראה זאת כחלה אף על בעלי מניותיה ו/או שותפיה ו/או חברת האם שלה ו/או חברות קשורות אליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה של EVENTIM. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה.
בעצם עשיית שימוש כלשהו באתר, הנך מסכים כי קראת בעיון ובקפידה את הוראות התקנון וכי הנך מאשר אותן והן יחולו עליך ויחייבו אותך. שים לב – הוראות התקנון מהוות הסכם בינך לבין EVENTIM. EVENTIM תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש בתקנון שייעשה ממועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי. בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך אף הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו. בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי אך ורק לבקר באתר לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא במקרה שבו EVENTIM נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר. EVENTIM שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך. סמכות שיפוט בלעדית

1. הגבלת אחריות ותנאי השימוש באתר

  האירועים המופיעים באתר הינם בבעלות היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר (להלן: "בעלי האירוע"). EVENTIM אינה בשום אופן היוזמת ו/או האמרגנית ו/או המפיקה ו/או המארגנת של האירועים ו/או בעלת האירועים. רכישת כרטיס כניסה הנה תוצאה של יחסים חוזיים בלעדיים בין הרוכש לבין היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר, בהתאם לכל אירוע ואירוע. EVENTIM אך ורק מוכרת את הכרטיסים. בהתאם, גם הפרסומים הנעשים באתר בקשר עם האירוע נעשים מטעם בעלי האירוע. אי לכך, לEVENTIM לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרסומים המופיעים באתר בקשר לאירוע. כמו כן, EVENTIM לא תהיה אחראית בגין פרסום מוטעה ו/או מטעה באתר ו/או ביטול אירוע ו/או שינויים באירוע ו/או שעת תחילת אירוע ו/או שעת סיום אירוע ו/או מקום האירוע ו/או שינויים במקום האירוע ו/או הפרעות באירוע ו/או זמינות כרטיסים לאירוע ו/או סירוב כניסה לאירוע ו/או השתתפות באירוע ו/או כל דבר אחר בקשר עם האירוע ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למאן דהוא בקשר עם האירוע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח האתר בו מתקיים האירוע.

  EVENTIM לא תהיה אחראית לפרסומים שנעשים באתר, לרבות המלצות, ואין לראות בהם משום עצה מקצועית ו/או ייעוץ ו/או המלצה, וכל המסתמך עליהם ו/או נוהג על פיהם, עושה זאת על אחריותו בלבד.

  לEVENTIM אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או במוקד ההזמנות ו/או כניסה לאירוע מהאירועים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או למוקד ההזמנות ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד ההזמנות.

  כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר (להלן: "תכני האתר")הינם על אחריות המשתמש בלבד. EVENTIM אינה מתחייבת בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדוייקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל EVENTIM ו/או אצל ספקיה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו'. המשתמש ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד EVENTIM לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש במוקד ההזמנות.

  ככל שבאתר יופיעו קישורים ל"דפי נחיתה" ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה לEVENTIM כל אחריות לגבי אותם "דפי נחיתה" או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

  השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכד' באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.

  מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר "וירוסים", שלא להשתמש באתר בנסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בנסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.

  EVENTIM תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים לאירוע מסויים ו/או לאירועים מסויימים ו/או לכל האירועים, EVENTIM לא תהיה חייבת למכור כרטיסים לאירועים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.

  השימוש באתר הינו אישי בלבד והרכישה הינה אישית בלבד.

  חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת. EVENTIM תהיה רשאית להגביל משתמש לרכישה של מספר מסויים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד ההזמנות ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדוייקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לEVENTIM ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי EVENTIM לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדוייקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

  מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, EVENTIM אף תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

  המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה לאירוע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי האתר שבו מתקיים האירוע (להלן בפסקה זאת: "אתר"). המחזיק בכרטיס מתחייב לנהוג בהתאם לכללי כל אתר ואתר. המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שלEVENTIM אין כל אחריות בנוגע לנוהלי האתר שבו מתקיים האירוע, לרבות לגבי תוכנם, עצם קיומם או אי קיומם, וכי נוהלי כל אתר נקבעים על פי שיקול דעת הנהלת האתר בלבד ו/או כל מאן דהוא אחר שאינו EVENTIM. לרוכש לא תהיה כל טענה כלפי EVENTIM הנוגעת לנוהלי אתר שבו התקיים אירוע. מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לבדוק את נוהלי האתר לפני האירוע, ולנהוג בהתאם להם.

  EVENTIM לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו מאתר האירוע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל אתר האירוע עקב איחור ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי האתר. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי EVENTIM במקרה שבו יורחק מהאתר ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיוצ"ב, ומחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת דמי החזר ו/או כל סכום אחר מEVENTIM.

  למען הסר ספק, EVENTIM לא תהיה אחראית כלפי רוכש ו/או מחזיק כרטיס ו/או כל מי מטעמם ו/או במקומם לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקי גוף ו/או נזקי רכוש, שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) בגין השימוש בכרטיס ו/או בגין השתתפותו באירוע ו/או בגין כניסתו ו/או אי כניסתו לאתר האירוע ו/או בגין כל דבר בקשר עם האירוע.

2. אופן ביצוע רכישת כרטיס באתר ואופן ביצוע התשלום

  לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית EVENTIM לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה, ורק קבלת אישור מEVENTIM באמצעות הדואר האלקטרוני על השלמת העסקה, תיחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.

  את הכרטיס ניתן לרכוש באחת מהאפשרויות הבאות:

  1. באמצעות אתר האינטרנט – תשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

  2. באמצעות פניה למוקד ההזמנות ב - 9066* - תשלום באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.

  3. רכישה בדוכן EVENTIM - תשלום באמצעות כרטיס אשראי או מזומן. לא ניתן לשלם בשיקים.

  4. במקרים מסויימים תתאפשר רכישה בקופות בערב האירוע – תשלום באמצעות כרטיס אשראי או מזומן.

  נכים ו/או בעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון – מקומות ישיבה בבימת נכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר, והם מוזמנים לבצע רכישה באמצעות פניה אל מוקד ההזמנות ב – 9066*.

  רכישת כרטיס תיעשה באמצעות כרטיס אשראי, שלמשתמש יש הרשאה להשתמש בו. ברכישת כרטיס, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא היתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה EVENTIM זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה כתוצאה מכך.

3. מחירים ועמלות

  א. עמלת דמי טיפול כמפורט להלן:

  1. דמי טיפול לכרטיס בהזמנה באינטרנט או במוקד - 5 ₪.

  2. בנוסף דמי טיפול להזמנה במוקד - 10 ₪.

  ב. בנוסף, תתווספנה העמלות הבאות לפי אופן קבלת הכרטיס:

  - משלוח בדואר - 19 ₪.

  - משלוח בדואר אקספרס - 59 ₪.

  - עמלת הדפסה מיידית - 10 ₪.

  EVENTIM לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים, בין אם דרך האתר ובין אם בדואר ובין בכל דרך אחרת, כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים. EVENTIM לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת המוצר ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו (ככל שייגרמו) מכל סיבה שהיא.

  במקרים דלעיל, EVENTIM תהיה רשאית, אך לא חייבת, להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש בהתאמה.

4. ביטול עסקה

  ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב ובצרוף צילום תעודת מזהה של בעל ההזמנה, שתישלח ותתקבל בכתובת של החברה שלהלן, ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.

  במקרה של ביטול עסקה בדוכן eventim, ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.

  למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.

  זכות הביטול תהיה קיימת רק לגבי כרטיסים שהוחזרו אל משרדי EVENTIM כשהם תקינים ושלמים. כתובת משרדי EVENTIM:

  לכבוד CTS EVENTIM ISRAEL Ltd ת.ד: 39009, תל – אביב - יפו

  לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי EVENTIM, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.

  EVENTIM תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי EVENTIM לגבי הניכוי האמור.

  אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין בכניסה למופע EVENTIM.

  במקרה של ביטול מופע, יושב הכסף רק בעבור כרטיס שלם ותקיןבהתאם למחיר ששולם בעבורו בפועל. מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, ולא יינתן החזר כספי של יתר מרכיבי העסקה, שאינם קשורים במישרין למחיר הכרטיס (כגון: אריזת מתנה, משלוח וכו').

  בנוסף לכל האמור לעיל, EVENTIM שומרת לעצמה את הזכות לתבוע מאת הרוכש ו/או מאת מחזיק הכרטיס ו/או כל מי מטעמם את כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לה כתוצאה מירידת ערך המוצר ו/או כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, וזאת לאחר ביטול עסקה שנעשה על ידי הרוכש ו/או מחזיק הכרטיס ו/או כל מי מטעמם או לאחר ביטול עסקה שנעשה על פי שיקול דעתה של EVENTIM כאמור לעיל.

  ביטול עסקה אינו אפשרי לגבי מוצרים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, ובין היתר: טובין פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (לדוגמה: ספרים, תוכנות, DVD, קלטות וידאו, תקליטורי שמע וכו').

  EVENTIM תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בEVENTIM ו/או בכל מאן דהוא ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לEVENTIM ו/או לכל מאן דהוא. ביטלה EVENTIM עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין.

  כמו כן, EVENTIM תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:

  1. במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את EVENTIM.

  2. אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

  3. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

  4. במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.

  5. אם יתברר לEVENTIM כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, EVENTIM תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.

  בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, EVENTIM תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.

  זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

  מדיניות הביטול בסיורי ספארי מסביב לשעון לקהל הרחב הינה :
  ניתן להודיע על ביטול הזמנה, או על דחיית מועד פעילות, עד ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים קודם למועד הפעילות.
  במקרה כאמור, יוחזר התשלום ששולם בגין ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מגובה ההזמנה, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  הודעה על ביטול הזמנה, או דחיית מועד הפעילות שתתקבל בתוך 7 ימי עסקים לפני מועד הפעילות, תחוייב בדמי ביטול בגובה 50% מסכום ההזמנה. הודעה על ביטול הזמנה, או דחיית מועד הפעילות, שתתקבל עד 48 שעות לפני מועד הפעילות (לרבות אי הגעה), תחוייב בתשלום מלוא ההזמנה.

  זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

5. פרטיות באתר

  באתר זה, עושה EVENTIM את כל המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם.

  EVENTIM תשמור במאגר מידע את המידע המוזן באתר על ידי המשתמש לשם ביצוע הרכישה.

  מעבר לשימוש במידע לצורך ביצוע הרכישה, מתחייבת EVENTIM שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. EVENTIM תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה. בהתאם, EVENTIM תעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לה על ידי הלקוח על מנת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ"ב. בחתימתו על תקנון זה, מאשר המשתמש לEVENTIM לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו כאמור.

  EVENTIM נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר זה, עושה EVENTIM שימוש בהצפנה באמצעות טכנולוגיית 128 BIT SSL.

  אולם, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה EVENTIM על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי EVENTIM ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.

  EVENTIM לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בEVENTIM ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

  2. המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי EVENTIM לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה.

  3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם EVENTIM ו/או מי מטעמה.

  4. ניתן צו שיפוטי המורה לEVENTIM למסור את פרטי המשתמש.

  5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין EVENTIM, אם וככל שיהיו.

6. זכויות קניין רוחני

  התכנים המפורסמים באתר לרבות (ולא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או EVENTIM ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש וחלקם אף מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת EVENTIM. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לEVENTIM ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של EVENTIM, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת EVENTIM.

  המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את EVENTIM בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

  למען הסר ספק, שמה של EVENTIM, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הקשורים אליה, הם קניינה הבלעדי של EVENTIM ואין לעשות בהם כל שימוש, אלא באישור EVENTIM מראש ובכתב.

7. סמכות שיפוט בלעדית

  על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל בלבד.

  לבתי המשפט המוסמכים באזור תל - אביב - יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל הנוגע לתקנון זה ו/או לאתר.

8. שירות לקוחות

  בכל שאלה, הנך מוזמן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו ונשמח לעמוד לרשותך, בטלפון מס' 9066*